Belastingplan 2017: Aftrek monumentenpanden afgeschaft

Monumentaal pand

Het kabinet stelt voor om de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden per 1 januari 2017 af te schaffen. De fiscale aftrekregeling is ‘gevoelig voor fouten en onbedoeld gebruik’ en biedt onvoldoende mogelijkheden voor ‘een integrale afweging hoe de met deze regeling gemoeide middelen het beste ingezet kunnen worden voor het onderhoud van de rijksmonumenten in ons land’. De fiscale regeling wordt vervangen door een subsidieregeling die onderdeel wordt van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

De wet inkomstenbelasting kent voor eigenaren van een monumentenpand een aftrekregeling: zij kunnen maximaal 80% van de onderhoudskosten in aftrek brengen op hun fiscale inkomen.
Het kabinet wil deze regeling per 1 januari 2017 beëindigen en voert daarvoor diverse argumenten aan. De regeling biedt beperkte mogelijkheden om te sturen op de besteding van de met deze regeling gemoeide middelen, én de fiscale aftrek is gevoelig voor fouten en onbedoeld gebruik. Uit de gegevens van de Belastingdienst blijkt dat over de afgelopen jaren zo’n 20% van de aanvragers in totaal 80% van de aftrek heeft geïncasseerd. De hoogte van de geclaimde aftrekposten maakt duidelijk dat het vaak niet om onderhoud, maar om restauratie of renovatie van een monument gaat. Daar is de regeling niet voor bedoeld. De fiscale aftrekregeling is eerder, in 2009, geëvalueerd en daaruit bleek dat de regeling laagdrempelig en populair is bij de gebruikers, maar dat niet aantoonbaar is dat zonder de aftrek géén onderhoud zou zijn gepleegd.
1201_2016-05-001.jpgHet schrappen van de fiscale aftrek leidt tot een besparing van structureel € 57 miljoen. Daarvan wordt € 25 miljoen ingezet voor ‘oplossing van rijksbrede begrotingsproblematiek’, de resterende € 32 miljoen wordt benut voor een overgangsregeling voor 2017 en 2018. Met deze regeling wil het kabinet voorkomen dat eigenaren van een rijksmonument in financieringsproblemen komen als zij dit jaar onomkeerbare verplichtingen zijn aangegaan voor onderhoudsuitgaven. Vanaf 2019 wordt datzelfde jaarbedrag structureel ingezet in een herijkt financieringsstelsel voor monumentenzorg. Dat wordt onderdeel van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS: zie ook op de website overheid.nl: Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. De wettelijke regeling voor een negatieve persoonsgebonden aftrek wordt gehandhaafd: als de eigenaar van een monument ná 1 januari 2017 terugbetalingen ontvangt ter zake van uitgaven die hij vóór 2017 in aftrek heeft gebracht, moet hij die tot zijn fiscale inkomen rekenen in het jaar van ontvangst.